Gebruiksvoorwaarden NummerNul

1.
Deze website en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en
iconen betreffende of verband houdend met NummerNul of haar producten en
diensten worden verstrekt "zoals zij zijn" zonder enige verklaring of
bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met
inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van
verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk
vormend. De informatie die op deze website aangeboden wordt, is niet
geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene
die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie
voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.

2.
NummerNul noch met haar gelieerde ondernemingen, contractpartijen en/of
werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met
inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of
gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het
gebruik van deze website of het gebruik en verspreiding van informatie die op
deze website aanwezig is.

3.
Deze website kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking
ervan door NummerNul gecorrigeerd zullen worden naar goeddunken van
NummerNul. Ook wordt de informatie op deze website regelmatig bijgewerkt.
NummerNul behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder
vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te
brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen,
logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze website
verwezen wordt. NummerNul sluit alle verantwoordelijkheden uit inzake de
gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn
binnen, via of buiten deze website.

4.
De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo's en afbeeldingen die de
producten en diensten van NummerNul herkenbaar maken, alsmede het
ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom
van NummerNul en/of haar toeleveranciers. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald,
zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van
een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel
eigendomsrecht van NummerNul en/of haar toeleveranciers.

5.
Alhoewel NummerNul al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze
website virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven.
Aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd
alle op het internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen
te nemen voordat u gebruik maakt van deze website.

6.
U kunt gebruik maken van deze website voor het zoeken van data. U mag de
data slechts gebruiken voor persoonlijk gebruik c.q. voor strikt intern gebruik
binnen uw onderneming.

7.
NummerNul of de partij waarvan NummerNul de data betrekt, is
rechthebbende op de auteursrechten, andere intellectuele eigendomsrechten
en/of andere rechten op de data, zoals databankrechten. Het ter beschikking
stellen voor het onder punt 6 geformuleerde doel strekt niet tot overdracht van
één of meer van deze rechten.

8.
Het is niet toegestaan de data te verhandelen, te reproduceren of anderszins
ter beschikking te stellen aan derden.

9.
U bent niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
NummerNul, anders dan door middel van een hyperlink, om een directe
koppeling of gateway aan te brengen tussen de data op deze website en
andere websites, (meta-) zoekmachines of welk ander computernetwerk dan
ook.

10.
Bij misbruik van het bovenstaande behoudt NummerNul zich het recht voor
om met onmiddellijke ingang het recht om gebruik te maken van de data in te
trekken, dan wel de toegang tot het zoeken van data te verbieden en daartoe
technische voorzieningen te treffen. NummerNul en/of haar toeleveranciers
aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door gebruik van
data.

11.
NummerNul behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden zonder
voorafgaande aankondiging te wijzigen.

12.
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen zullen worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter te
Den Haag.

© Copyright 2023 Nummernul - Privacyverklaring - Gebruikersvoorwaarden